1 Bản tiếng dịch Anh

2 Bản dịch tiếng Việt

Rate this post
Đọc Thêm:  Báo cáo về nhu cầu, mong muốn, thái độ và hành vi của khách hàng
CALL