Ngày cập nhật mới nhất: 31/07/2023

Bản tin số 2

Tomiichi Murayama - học dịch thuật

Japanese law-makers have elected Tomiichi Murayama as the country’s new Prime Minister Mr Murayama is chairman of the social democratic party. He replaces Tsutomu Hata who resigned on Saturday after just months in office.

Mr Murayama received 261 votes in the Lower House of the Japanese Parliament. Former Prime Minister Toshiki Kaifu received 214 votes.

Từ vựng:

Law-maker: nghị sĩ quốc hội, nhà làm luật
To elect: bầu, chọn
Prime minister = premier: thủ tướng
Chairman: chủ tịch
Social democratic party: đảng dân chủ xã hội
To replace: thay thế
To resign: từ chức, từ nhiệm
Lower House = house of representatives: hạ viện. hạ nghị viện
Parliament : quốc hội
Former prime minister: cựu, nguyên thủ tướng
To receive: nhận được, đạt được

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch tài liệu mẫu:

Các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản đã bầu ông Tomiichi Murayama làm thủ tướng mới. Ông Murayama là chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội. Ông đã thay thế ông Tsutomu Hata, người đã từ chức vào hôm thứ 7 chỉ sau 2 tháng cầm quyền.

Ông Murayama đã nhận được 261 phiếu bầu tại Hạ viện thuộc Quốc hội Nhật Bản. Cựu thủ tướng Toshiki Kaifu đã nhận được 214 phiếu.

Tự Học Dịch Thuật

Rate this post