Ngày cập nhật mới nhất: 04/08/2023

Bản tin số 1

Prime Minister Tomiichi Murayama

Prime Minister Tomiichi Murayama says Japan will ask the United Notions to oppose French nuclear testing in the South Pacific. Mr. Murayama says Japan will propose a relution to the U.N General Assembly in September. He says France is betraying non-nuclear contries by preparing again to tesr nuclear weapons in the French Polynesian Islands. The Japan leader spoke in Hiroshima which was destroyed by an American atomic bomb during World War II.

Từ vựng: Prime Minister = premier : thủ tướng (tuy nhiên thủ tướng của Đức lại được gọi là Chancellor) The United Nations: Liên hợp quốc To oppose French nuclear testing: phản đối, chống đối vụ thử hạt nhân của Pháp To propose a resolution: đề nghị một nghị quyết, một sự giải quyết The UN General Assembly: Đại hội đồng liên hợp quốc To betray non-nuclear countries: phản bội các quốc gia phi hạt nhân To test nuclear weapons: thử các vũ khí hạt nhân The French Polynesian Islands: quần đảo Pô-Lê-Nê-Đi thuộc Islands Pháp Japanese leader: lãnh tụ nhật bản To speak in Hiroshima: tuyên bố tại Hiroshima Atomic bomb: bom nguyên tử World War II: chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đệ nhị thế giới.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch thuật mẫu: Thủ tướng Tomiichi Murayama cho hay. Nhật bản sẽ yêu cầu Liên Hợp Quốc phản đối vụ thử hạt nhân của Pháp ở vùng Nam Thái Bình Dương. Ông Murayama cho biết, Nhật Bản sẽ đề nghị một giải pháp lên đại hội đồng Liên hiệp quốc vào tháng 9. Ông nói tằng Pháp đang phản bội lại các quốc gia phi hạt nhân bằng cách tái chuẩn bị thử nghiệm các vũ khí hạt nhân ở quần đảo Pô-lê-nê-đi thuộc pháp. Nhà lãnh đạo Nhật đã tuyên bố tại Hiroshima, nơi đã bị tàn phá bởi một trái bom nguyên tử của Mỹ trong suốt chiến tranh thế giới lần hai.

Tự Học Dịch Thuật

Rate this post