Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

Bản tin số 11

Núi everest

Chinese scientists say the world’s highest mountain has become shorter during the past 17 years. The scientists say Mount Everest has lost almost 2 meters in height since 1975. At that time the mountain was measured 8848 meters tall. The chinese scientists say they studied the mountain for the year before announcing their results. However, some reseachers are surprised about the chinese results. They say most scientists believe Mount Everest is rising by almost 4 centimeters a year.

Từ vựng để dịch tài liệu:

Chinese scientist: nhà khoa học của TQ To becom shorter: trở nên thấp hơn To lose almost 2 meters in height: mất đi gần 2 mét chiều cao To measure: đo đạc To announce one’s results: công bố kết quả của mình To be surprised about: ngạc nhiên về To believe: tin tưởng Mount Everest: núi Everest

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

  1. Bản tin số 9
  2. Bản tin số 10
  3. DỊCH THUẬT TÀI LIỆU KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

Bài dịch thuật tham khảo:

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết ngọn núi cao nhất của thế giới đã trở nên thấp hơn trong vòng 17 năm qua. Các nhà khoa học cho hay núi Everest đã mất đi 2 mét chiều cao kể từ năm 1975. Vào thời gian đó ngọn núi đã đo được 8848 mét chiều cao. Các nhà khoa học Trung Quốc nói rằng họ đã nghiên cứu ngọn núi này trong một năm trước khi loan báo những kết quả của họ. Tuy nhiên một số các nhà khảo cứu đã ngạc nhiên về những kết quả của các nhà khoa học Trung Quốc. Họ cho biết đa số các nhà khoa học tin rằng núi Everest đang cao lên gần 4 cen ti mét mỗi năm.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post