Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

Bản tin số 10

Hot weather

Hot weather continues to affect the central and western areas of the country. In tokyo, the temperature reached 37 degrees Celsius on Thurday. On Wednesday, the temperature reached 39 degrees celsius. That was the hottest day ever recolded in the Japanese capital.

The severe heat has continued for a week. Many thousands of farm animals have died and many areas are suffering from a lack of water. Japan’s weather agency says the severe heat is expected continued for the rest of the month.

Từ vựng:

Hot weather: thời tiết nóng
To affect: ảnh hưởng
Temperature: nhiệt độ
To reach: đạt đến
37 degrees celsius: 37 độ celsius
Severe heat: cơn nóng khủng khiếp
Farm animal: gia súc nói chung
Lack of water: sự thiếu nước
Rest of the month: phần còn lại của tháng

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

Bài dịch tài liệu mẫu:

Thời tiết nóng tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực phía trung và tây của quốc gia này. Tại tokyo, nhiệt độ đã lên tới 37 độ vào hôm thứ 5. Vào thứ 4, nhiệt độ đã lên tới 39 độ. ở thủ đô của nhật bản đây là ngày nóng nhất từ trước đến giờ.

Cơn nóng khủng khiếp tiếp tục kéo dài trong 1 tuần lễ. Hàng ngàn gia súc đã chết và nhiều vùng đang phải chịu cảnh thiếu nước. Cơ quan khí tượng nhật bản cho hay người ra nghĩ là cơn nóng khắc nghiệt sẽ còn tiếp tục đến hết tháng.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post