Ngày cập nhật mới nhất: 24/10/2023

Bản tin số 8

Ocean storm = trận bảo biển

An ocean storm has brought much needed rain to the southern part of the country. Weather reports say more than 10 centimeters of tain fell ending a severa dry period in the area. The lack of water has damaged much of South Korea’s rice crop. The storm brought a temporary end to the hottest July in South Korea’s history. The temperature in some parts of the country reached almost 10 celsius.

Từ vựng:

Ocean storm: trận bảo biển
To bring much needed rain: mang lại lượng mưa cần thiết
Weather report: thông báo thời tiết
To end a severe dry period: chấm dứt, kết thúc một thời kỳ khô hạn khắc nghiệt. khủng hoảng
The lack of water: sự thiếu nước
Rice crop: vụ lúa
To bring a temporary end: mang lại một sự kết thúc tạm thời
The hottest July: tháng 7 nóng nhất
South Korea’s history” lịch sử nam triều tiên
Temperature: nhiệt độ
To reach” lên tới, đạt tới
10 celsius: 40 độ

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

  1. Bản tin số 6
  2. Bản tin số 7
  3. DỊCH THUẬT TRUYỀN THÔNG – QUẢNG CÁO – MARKETING

Bài dịch văn bản mẫu:

Một trận bảo biển đã mang lại lượng nước mưa cần thiết cho miền nam của nước này. Các bản thông báo thời tiết cho hay hơn 10 cm nước mưa đã kết thúc một thời kỳ khô hạn khắc nghiệt trong vùng. Việc thiếu nước đã làm thiệt hại nhiều đến vụ lúa của Nam Triều Tiên.

Trận bão này đã tạm thời kết thúc tháng 7 nóng nhất trong lịch sử Nam triều tiên. Nhiệt độ ở nột số vùng của quốc gia này đã lên đến gần 40 độ C.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post