Ngày cập nhật mới nhất: 09/10/2023

INTERNATIONAL EDUCATION PLAN

INTERNATIONAL EDUCATION PLAN

Y tế – Giáo dục 6

International finance ministers have approved a world bank plan aimed at educating child in developing countries. The plan is called “education for all.” Its goal is to provide an education for all children between the ages of five and cleven by the year two-thousand-fifteen. The announcement came at the close of world bank and international monetary fund meetings last month in washington D.C.

                The world bank estimates that about one of every five children. About seventy-five percent of these uneducated children live in southern Africa and south asia.

                Finance ministers at the meeting strongly praised the education plan. However, they failed to settle a dispute about hơ to pay for it. The united states wants the world bank to give money called grants to poor nations instead of loans that have to be repaid. European nations are opposed to this policy.

Xem Thêm Các Bài Viết Khác:

They say the grants would use up the world bank’s resources. So far, only a few industrialized countries, including Germany and the Netherlands, have promised to provide money for te program.

                The world bank plans to launch the new education program in the next three months. Officials will provide money to ten poor countries. They will choose countries that have developed strong education reform plans but lack the money to put them in place. Tanzania, Malawi, Senegal, Bangladesh and India are among the nations being considered for this project. It is expected to cost up to five-thousand-million dollars.

                World bank president James Wolfensohn hopes the ten countries will be chosen by late June. That is when the world’s seven leading industrial countries will gather in canada for their yearly economic meeting. Mister Wolfensohn hopes an agreement to fully pay for the “education for all” program can be reach during those talks.

                In time, the world bank plans to give money to eighty-eight developing countries that have a large number of uneducated children. The bank says that at least one-fourth of the countries are in southern africa and south asia. Latin America and the middle east are also areas in need of assistance.

 

Từ vựng:

1 estimate: ước lượng

2 settle: thỏa thuận về cái gì, dàn xếp cái gì lần cuối cùng hoặc một cách thỏa đáng, giải quyết cái gì

3 dispute: cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận

4 grant : tài trợ, trợ cấp

5 launch: đưa cái gì, ai vào hành động, bắt đầu

6 assistance: sự giúp đỡ

 

Bài dịch:

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC QUỐC TẾ

                Các bộ trưởng tài chính quốc tế đã phê chuẩn một kế hoạch của ngân hàng thế giới nhằm giáo dục mọi trẻ em ở các nước đang phát triển. kế hoạch này được gọi là “giáo dục cho tất cả”. Mục tiêu của kế hoạch là giáo dục cho tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 5 tới 11 vào năm 2015. công bố này được đưa ra vào lúc kết thúc các cuộc họp của ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế vào tháng trước tại Washington D.C.

                Ngân hàng thế giới ước lượng có khoảng 125 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 ở các nước nghèo không được đến trường. Cứ 5 em thì có một em không được đi học. Khoảng 75% trẻ em thất học này sống ở miền nam châu Phi và ở Nam Á.

                Tại cuộc họp thường niên này, các bộ trưởng Tài chính rất hoan nghênh kế hoạch giáo dục đó. Tuy nhiên, họ không giải quyết được cuộc tranh luận về cách thanh toán cho kế hoạch hoa kỳ muốn Ngân hàng Thế giới cung cấp tiền dưới hình thức tài trợ cho các quốc gia nghèo thay vì cho vay và các nước này sau đó sẽ phải trả lại. Các quốc gia châu Âu phản đối chính sách này. Họ nói các khoản tài trợ sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của Ngân hàng Thế giới. Cho đến nay chỉ có một vài nước công nghiệp, trong đó có cả Đức và Hà Lan, đã hứa sẽ cung cấp tiền cho chương trình này.

                Ngân hàng thế giới dự định sẽ phát động chương trình giáo dục mới này trong vào 3 tháng tới. Các quan chức của ngân hàng sẽ cung cấp tiền cho 10 nước nghèo. Họ sẽ chọn các nước đã phát triển các chương trình cải cách giáo dục mạnh mẽ nhưng thiếu tiền để thực hiện. Tanzania, Malawi, Senegal, Bangladesh và Ấn Độ là các quốc gia đang được xem xét để đưa vào dự án này. Dự án được dự kiến tốn đến 5000 triệu đô la.

                Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới, ông James Wolfensohn, hy vọng mười quốc gia này sẽ được chọn vào cuối tháng sáu. Đó là thời điểm mà bảy nước công nghiệp hàng đầu của thế giới họp ở canada trong cuộc họp hàng năm bàn về các vấn đề kinh tế của họ. Ông Wolfensohn hy vọng một thỏa thuận về việc chi trả đầy đủ cho chương trình “giáo dục cho tất cả” sẽ đạt được trong các cuộc thảo luận đó.

                Đúng vào thời điểm này, Ngân hàng thế giới dự định cung cấp tiền cho 88 nước đang phát triển có số lớn trẻ em thất học. Ngân hàng nói ít rằng ít nhất một phần tư các nước này nằm ở miền nam Châu phi và ở Nam Á. Châu Mỹ Latinh và vùng Trung Đông cũng là các khu vực cần được giúp đỡ.

Tự Học Dịch Thuật

Công Ty Dịch Thuật Idichthuat

Rate this post